AS Plaid Cymru yn craffu ar Gynlluniau Cloddio Glo yn y Senedd

Brynithel_tie_snip.PNG

Mae Peredur Owen Griffiths wedi codi mater diogelwch tomenni glo yn ystod cwestiynau i'r Llywodraeth a dadl dan arweiniad Plaid Cymru yn y Senedd.

Siaradodd yr Aelod o'r Senedd dros Ddwyrain De Cymru - lle mae 175 o domenni glo Categori C a D - ddwywaith ar y pwnc mewn un diwrnod o'r cyfarfod llawn yr wythnos hon.

Yn ystod cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Dai, Llywodraeth Leol a Chynllunio, dywedodd Peredur: "Mae diogelwch tomenni glo yn broblem enfawr yn fy rhanbarth oherwydd y dreftadaeth ddiwydiannol drom. Mae'n destun gofid na wnaeth Llywodraeth San Steffan, dan reolaeth y Torïaid a'r Blaid Lafur, erioed wneud y meysydd hyn yn ddiogel i'n cymunedau pan gawson nhw'r cyfle.

"Mae yna gynnig i dynnu glo o rai o'r tomenni yn hen lofa Bedwas ac i'w hadfer yn y broses.

"Fodd bynnag, nid yw'r domen categori D sydd agosaf at gartrefi pobl—yn llythrennol ychydig y tu allan i ardd gefn rhes hir o gartrefi—yn cael ei chyffwrdd. Mae'n debyg bod y domen hon mewn perchnogaeth breifat."

Ychwanegodd: "Ysgrifennydd y Cabinet, a ydych chi'n cytuno â mi nad perchnogaeth tir ddylai fod y prif bryder o ran gwarantu diogelwch y bobl rydyn ni'n eu cynrychioli?

"Sut mae'r Llywodraeth yn gweithio i oresgyn rhwystrau cyfreithiol er lles ein cyn-gymunedau glofaol, a sut mae'r Llywodraeth yn sicrhau ei hun bod unrhyw waith adfer sy'n cael ei wneud yn ein cymunedau yn cael ei yrru gan ddiogelwch ac nid elw?"

Yn ddiweddarach yn y trafodion, holodd Peredur gost amgylcheddol bosibl y cynllun arfaethedig ar gyfer hen lofa Bedwas ac anogodd awdurdodau i graffu ar y cynlluniau'n ofalus er mwyn cymunedau lleol.

Dywedodd: "Mae cyfiawnder i gymunedau yng Nghymru yn mynnu craffu cadarn a chwestiynu manwl i sicrhau bod gwaith adfer ac ail-bwrpasu tomenni glo segur a safleoedd ôl-ddiwydiannol eraill yn cael ei wneud yn y ffordd fwyaf diogel posibl.

"Mae'n rhaid i ni fod yn wyliadwrus yn erbyn unrhyw ymdrechion i adfywio'r diwydiant cloddio glo drwy ddulliau cudd.

"Fel cynrychiolwyr, mae angen i ni flaenoriaethu lles hirdymor y bobl yr ydym yn eu cynrychioli, diogelwch ein cymunedau a chynaliadwyedd ein hamgylchedd.

"Mae angen i ni sicrhau ein bod yn gwrando ar leisiau'r cymunedau yr effeithiwyd arnynt a sicrhau bod eu buddiannau'n cael eu diogelu.

"Dim ond drwy wneud ein gwaith yn iawn a chraffu ar y prosiectau hyn yn fanwl gallwn fod yn wirioneddol anrhydeddu ein hymrwymiad i les cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol yng Nghymru."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2024-05-09 11:30:57 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns