Datganoli'r System Cyfiawnder Troseddol i Sicrhau Cydraddoldeb Cyfreithiol a Hybu Niferoedd yr Heddlu – Peredur

Pred_profile_pic_Nov_2021_1.jpg

Mae Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru wedi dweud bod cael ein clymu i system cyfiawnder troseddol Lloegr wedi gwadu cynrychiolaeth gyfreithiol i rannau helaeth o'r boblogaeth.

Dywedodd yr Aelod o'r Senedd dros Ddwyrain De Cymru hefyd fod system cyfiawnder troseddol Lloegr wedi goruchwylio toriadau mawr i niferoedd yr heddlu, gan adael llawer o heddluoedd yng Nghymru gyda phenderfyniadau anodd ar y gyllideb.

Roedd Peredur yn gwneud y pwyntiau yn ystod dadl Plaid Cymru yn y Senedd ar ddatganoli'r system gyfiawnder i Gymru, fel sy'n digwydd yn yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae gan hyd yn oed dinas Manceinion fwy o ymreolaeth dros blismona nag sydd gan Gymru oherwydd y pwerau a roddwyd i swydd maer.

Mae Plaid Cymru wedi eirioli ers tro dros ddatganoli'r system cyfiawnder troseddol er mwyn galluogi polisi'r gyfraith a threfn i adlewyrchu anghenion cymunedau Cymru yn well. 

Roedd cynnig Plaid Cymru yn cynnwys gwneud heddluoedd Cymru yn gwbl atebol i'r Senedd ac i sefydlu system gyfreithiol benodol yng Nghymru.

Er bod Llafur yng Nghymru yn cytuno â datganiad "nad oes sail resymol" i Gymru fod yn allblyg, fe wnaethant roi gwelliant sy'n dileu'r gofyniad iddynt gymryd camau ar unwaith i gywiro hyn yn anghyson.

Yn ystod ei gyfraniad, dywedodd Peredur: "Mae toriadau i gyllideb yr adran gyfiawnder yn Whitehall wedi arwain at ddirywiad trychinebus yn y ddarpariaeth o gymorth cyfreithiol ledled Cymru a Lloegr. 

"Yn wir, mae Cymdeithas y Gyfraith wedi mynd â'r Llywodraeth hon i'r llys yn ddiweddar am fethu â chynnal argymhelliad yr Adolygiad Annibynnol o Gymorth Cyfreithiol Troseddol i gynyddu ffioedd cymorth cyfreithiol o leiaf 15%.

"Er enghraifft, rhwng 2012 a 2022, mae nifer y swyddfeydd darparwyr ar gyfer cyfreithwyr yng Nghymru wedi gostwng o 175 i 106, o 180 i 122 ar gyfer eiriolwyr, o 248 i 160 ar gyfer cwmnïau cyfreithwyr ac o 54 i 29 ar gyfer Sefydliadau Dielw.

"Mae'r sefyllfa hon yn cael ei gwaethygu gan y ffaith bod y gweithlu cyfreithiol yng Nghymru hefyd yn un sy'n heneiddio - o'r herwydd mae'n anochel y byddwn yn gweld mwy o grebachiadau yn narpariaeth gwasanaethau cyfreithiol dros y blynyddoedd i ddod.

"Yng Ngogledd Cymru, mae 48% o gyfreithwyr ar ddyletswydd droseddol dros 50, 49% dros 50 yn Ne Cymru, 62% yng Ngorllewin Cymru, 64% yng Nghanolbarth Cymru.

"Canlyniad arall toriadau i'r gyllideb gyfiawnder yn San Steffan fu ymddangosiad 'anialwch cyngor' fel y'u gelwir - meysydd lle ceir darpariaeth isel iawn o ran canolfannau cyngor cyfreithiol ar faterion fel gofal cymunedol, lles, addysg a mewnfudo.

"Yn hyn o beth mae tirwedd gwasanaethau cyfreithiol yng Nghymru yn arbennig o ddiffrwyth. Mae'r ffigurau diweddaraf (Mawrth 2023) gan Gymdeithas y Gyfraith yn dangos nad oes gan 18 o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru un ganolfan cymorth cyfreithiol gofal cymunedol, nid oes gan 20 o 22 ganolfan cymorth cyfreithiol addysgol ac nid oes gan 21 o 22 ganolfan cymorth cyfreithiol lles.

"O ystyried y ffaith bod canolfannau o'r fath yn aml yn achubiaeth i aelwydydd tlotach a fyddai fel arall yn cael eu prisio allan o gyngor cyfreithiol, mae twf anialwch yng Nghymru yn hyn o beth yn peryglu normaleiddio anghydraddoldebau presennol o fewn ein system gyfiawnder."    

Ychwanegodd: "Dylem hefyd ystyried i ba raddau y mae penderfyniadau yn San Steffan yn achosi pwysau enfawr ar gyllidebau ein heddluoedd.

"Mae'r pedwar heddlu yng Nghymru yn gorfod gwneud arbedion effeithlonrwydd dros y blynyddoedd nesaf, gyda Heddlu De Cymru ar hyn o bryd yn wynebu diffyg o £20m yn ei gyllideb. 

"Mae elfen praesept yr heddlu o drethi cyngor hefyd wedi cynyddu'n sylweddol eleni i wrthweithio toriadau i gyllid canolog - o 5.14% yng Ngogledd Cymru, 6.78% yng Ngwent, 7.4% yn Ne Cymru a 7.75% yn Nyfed-Powys.

"Mae gennym felly y senario cywilyddus lle mae pobl Cymru'n gorfod fforio mwy o'u harian caled yng nghanol argyfwng costau byw i wneud iawn am ganoli penderfyniadau gwario yn nwylo ideolegau sydd ag obsesiwn am gyni yn San Steffan."   

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2023-06-27 10:29:31 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns