Cyngor yn Osgoi Cwestiynnau gan Peredur ynghylch tryloywder o ran Cynlluniau Cymeradwyo Trac Rasio Dadleuol

Greyhounds_pics2.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi cwestiynu pam fod awdurdod lleol wedi caniatáu i geisiadau cynllunio dadleuol gael eu penderfynu y tu ôl i ddrysau caeedig.

Ysgrifennodd AS Dwyrain De Cymru, Peredur Owen Griffiths, at Arweinydd Llafur Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili am ehangu cyfleusterau yn Stadiwm Rasio Milgwn y Cwm yn Ystrad Mynach.

Yn ddiweddar, gwnaeth y stadiwm gais am ganiatâd ar gyfer tri mater ar gwahanol: newid defnydd clwb pêl-droed athletaidd i gytiau preswyl milgwn, cadw a chwblhau estyniad deulawr ac un llawr a chadw a chwblhau cenneli rasio un llawr.

Yn hytrach na dod â'r materion i gyfarfod cyhoeddus, cymeradwyodd swyddogion y cyngor y ceisiadau yn ddefnyddio pwerau dirprwyedig.

Mewn llythyr a gyfeiriwyd at Arweinydd y Cyngor, Sean Morgan, ysgrifennodd Peredur: "Mae llawer o bobl yn pryderu am y goblygiadau o ran cynnal mwy o rasys ar y trac hwn ar gyfer lles anifeiliaid.

"Rydw i - a llawer o fy nghyd-aelodau Plaid Cymru - yn gwrthwynebu'n fawr ehangu'r cyfleuster hwn gan y byddai'n well gennym gael ei gau i lawr a'r 'gamp' wedi'i wahardd yng Nghymru.

'Mae'r farn hon hefyd yn cael ei rhannu gan nifer o fy nghyd-aelodau yn y Senedd ar draws y rhaniad gwleidyddol.'

Ychwanegodd: "Allwch chi esbonio pam fod mater yn ymwneud â datblygiad mor ddadleuol â hyn wedi ei gymeradwyo y tu ôl i ddrysau caeedig?

'Dylid rhoi craffu ar faterion sy'n denu sylw cyhoeddus enfawr mewn arena agored. Mae yna lawer o aelodau o'r cyhoedd a hoffai fod wedi dewis bod yn dyst i roi neu wrthod caniatâd cynllunio ar gyfer rhywbeth o'r fath.

'Ar ran yr awdurdod lleol, allwch chi esbonio pam na roddwyd y cyfle hwnnw? A allwch hefyd amlinellu polisi'r awdurdod lleol ar gyfer rhoi caniatâd cynllunio o dan bwerau dirprwyedig yn hytrach na dod â nhw i'r pwyllgor a fforwm cyhoeddus?'

Ymatebodd y Cynghorydd Phillipa Leonard, yr Aelod Cabinet Llafur dros Gynllunio, i'r llythyr ac ysgrifennodd: "Dylech gael eich hysbysu bod y cais dan sylw wedi'i bennu gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl) ar 31 Gorffennaf 2023, yn unol â pholisïau cynllun lleol a chanllawiau cynllunio cenedlaethol.

"Nodaf fod diddordeb y cyhoedd wedi bod yn y datblygiad hwn, a derbyniwyd nifer sylweddol o wrthwynebiadau. Fodd bynnag, roedd y mwyafrif helaeth o'r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd gan yr LPA yn ymwneud â lles y milgwn y ras honno a dadleuon moesol a moesegol cyffredinol y gamp.

"Er fy mod yn cydymdeimlo â'r pryderon hyn, nid oeddent yn ystyriaethau cynllunio perthnasol wrth benderfynu ar y cais ac felly ni allent gael eu hystyried gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol wrth asesu rhinweddau neu fel arall y cais."

Mewn ymateb, dywedodd Peredur: "Nid yw'r cyngor wedi egluro pam eu bod wedi penderfynu ar y ceisiadau cynllunio dadleuol hyn y tu ôl i ddrysau caeedig. Roedd llawer o ddiddordeb cyhoeddus ynghylch y mater hwn a dylai fod wedi cael ei drafod yn gyhoeddus, yn siambr y cyngor mewn cyfarfod o'r pwyllgor cynllunio.

"Mae'r cyngor wedi osgoi'r cwestiwn a byddaf yn dilyn y mater hwn i geisio cael esboniad priodol ar ran pawb sydd â diddordeb yn y mater hwn."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2023-08-29 14:08:58 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns