Rhoi Mwy o Ystyriaeth i'r Amgylchedd mewn Polisi Cynllunio – Peredur & Delyth

Housing_Development_pic.jpg

Mae Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru a Delyth Jewell wedi galw am roi mwy o ystyriaeth i'r amgylchedd wrth ystyried datblygiadau tai mawr.

Gwnaeth Aelodau Senedd Dwyrain De Cymru y sylwadau yn ystod ymweliad safle â safle datblygu tai mawr ar hen gwrs golff ar Barc Virginia yng Nghaerffili.

Mae rhai trigolion wedi cwyno bod gwaith safle wedi tarfu ar ddeunyddiau halogedig a oedd wedi eu tirlunio drosodd gan wneuthurwyr y cwrs golff ddegawdau yn ôl.

Mae'r safle yn un o nifer o ddatblygiadau tai sydd wedi cael caniatâd cynllunio ym masau Caerffili yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan gynyddu dwysedd anheddau ac ychwanegu at draffig.

Dywedodd Delyth: "Mae angen tai a rhywle i fyw arnom i gyd, ond mae'n rhaid ei gydbwyso yn erbyn yr effeithiau amgylcheddol. Ni allwn gadw adeilad dim ond beth bynnag yw'r gost amgylcheddol.

"Yn aml gall cyrsiau dŵr gael eu halogi, ac mae eirch yn broblem wirioneddol i drigolion lleol. Gall cynhyrchion a ddefnyddir mewn datblygiadau tai fod yn niweidiol i'r amgylchedd a rhaid rheoli'r risg i osgoi effeithiau ar gynefinoedd naturiol."

Dywedodd Peredur: "Gall gormod o ddatblygiad dwys gael effeithiau andwyol ar systemau eco bregus.

"Mae sŵn, baw, dirgryniad, ansawdd aer yn niwsans yn y cyfnod adeiladu ond gall cemegau, dŵr halogedig, cynhyrchion gwastraff a rhedeg i ffwrdd achosi problemau i'r ardal ehangach."

Ychwanegodd: "Yn aml mae digwyddiadau'n digwydd a gall gorfodaeth ddigwydd, ond yn rhy aml mae'r difrod yn effeithio ar y tymor hwy. Erydu cynefinoedd naturiol, niweidio ecoleg yn yr ardal."

Dywedodd Delyth a Peredur y bydden nhw'n "hoffi gweld mwy o ystyriaeth yn cael ei roi i'r amgylchedd pan gynigir datblygiad tai".

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2023-08-29 13:47:49 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns